§ 1

Postanowienia Ogólne

 1. Regulamin dostępny na stronie internetowej https://strategaresearch.pl/regulamin,oraz każdorazowo wysyłany w wiadomości konkursowej określający zasady przeprowadzenia Konkursu ,,Grupyfokusowe.pl” organizowanego przez Stratega CEE Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, zwanego dalej „Konkursem”.
 2. Celem Konkursu jest wyłonienie Laureatów Konkursu
 3. Organizatorem Konkursu jest Stratega CEE Sp. z o.o. z siedzibą na ul. Wólczańskiej 125, 90–521 Łódź, o numerze NIP 7692223109, zwana dalej „Organizatorem”.
 4. Konkurs realizowany jest przez Organizatora według następujących etapów:

Ogłoszenie Konkursu przez Organizatora, ogłoszenie warunków wzięcia udziału w Konkursie, wykonanie zadania konkursowego oraz przekazanie nagród.

Program przebiegu Konkursu:

–   zgłoszenia Uczestników Konkursu od * do dnia *

–   wykonanie zadania konkursowego do dnia *

–   ogłoszenie wyników Konkursu do dnia *

–  przekazanie nagród pieniężnych na konto bankowe maksymalnie w ciągu 20 dni roboczych od daty prawidłowego wykonania zadania konkursowego.

 1. Termin przekazania nagród zostanie podany każdorazowo Laureatom Konkursu, którzy Konkurs wygrali.
 2. Z uwagi na Cel Konkursu, mogą w nim wziąć udział * dalej „Uczestnikami”.
 3. Uczestnik Konkursu może wysłać swoje zgłoszenie do Konkursu tylko jednorazowo na dany Konkurs

§ 2

Zgłoszenia

 1. Kandydat do Konkursu dokonuje samodzielnie albo za jego zgodą, inna osoba upoważniona przez Uczestnika do takiego zgłoszenia.
 2. Zgłoszenie do Konkursu może nastąpić jedynie w terminie wskazanym przez Organizatora.
 3. Zgłoszenie następuje przy pomocy środków porozumiewania się na odległość, a w szczególności przy pomocy telefonu lub wiadomości e-mail.
 4. Zgłoszenie do Konkursu jest skuteczne jedynie wtedy, gdy Uczestnik otrzyma od Organizatora potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia do Konkursu.
 5. Zgłoszenie dokonane po terminie lub zgłoszenie, które nie uzyska potwierdzenia jego przyjęcia przez Organizatora nie może stanowić podstawy do żądania przez Uczestnika wzięcia udziału w Konkursie, jak i nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek innych

żądań Uczestnika.

§ 3
Sposób przeprowadzenia Konkursu

 1. W skład Komisji Konkursowej wchodzi co najmniej jeden pracownik Organizatora lub osoba trzecia wskazana przez Organizatora, każdorazowo wybierana do danego Konkursu.
 2. W przypadku, gdy Komisja Konkursowa jest złożona z kilku osób, członkowie tej Komisji Konkursowej wybierają spośród siebie przewodniczącego Komisji Konkursowej, który prowadzi pracę Komisji.
 1. Zadaniem Komisji Konkursowej jest ocena nadesłanych zgłoszeń Uczestników, którzy spełnili wymagania wskazane w § 1 pkt 6 Regulaminu Konkursu, oraz wybór spośród tych zgłoszeń Laureatów Konkursu.
 2. Przy wyłanianiu Laureatów Konkursu Komisja bierze pod uwagą takie czynniki, jak w szczególności:

1)   termin zgłoszenia Uczestnika do Konkursu,

2)   prawidłowość odpowiedzi  Uczestnika na zadane pytanie dotyczące Konkursu.

 1. Komisja wyłania Laureatów Nagrody na posiedzeniu tajnym-po uprzednim zapoznaniu się jej członków ze zgłoszeniami Uczestników, którzy spełnili wymagania wskazane w § 1 pkt 6 Regulaminu Konkursu.
 2. Podczas głosowania każdemu członkowi Komisji przysługuje jeden głos, jeśli Komisja składa się z więcej niż jednej osoby. W innym przypadku Nagroda jest przyznawana w drodze samodzielnego wyboru członka Komisji.
 3. W przypadku określonym w pkt 6 zd. pierwsze niniejszego paragrafu Regulaminu Konkursu, decyzje Komisji zapadają większością głosów. Przebieg obrad Komisji nie jest jawny.
 4. Laureaci Nagrody wyłonieni w trybie określonym w pkt 4-6 otrzymają następnie do wykonania samodzielne zadanie, którego wykonanie będzie upoważniało do odbioru Nagrody w Konkursie („Zadanie Konkursowe”). W przypadku, gdy Laureat Nagrody nie wykona prawidłowo wskazanego przez Organizatora zadania, straci prawo do Nagrody w Konkursie.
 5. Organizator Konkursu poinformuje każdego Uczestnika Konkursu o rodzaju, zakresie i sposobie wykonania, terminie i miejscu wykonania Zadania Konkursowego, przy zgłoszeniu się Uczestnika do Konkursu.
 6. Pytanie konkursowe brzmi:

 

 § 4

Nagroda

 1. Nagroda pieniężna udzielona Laureatowi Konkursu przez Organizatora w przypadku spełnienia przez Laureata wszystkich warunków określonych Regulaminem Konkursu, będzie wypłacona na wskazany nr rachunku bankowego przez uczestnika Konkursu w kwocie *netto/brutto. W Konkursie, zostanie wyłoniona liczba * Laureatów.
 2. W przypadku nagrody pieniężnej Organizator Konkursu – Stratega CEE wypłaci uczestnikowi kwotę pomniejszoną o 10% podatku od wygranej. Koszt podatku ponosi Organizator Konkursu.

Natomiast, gdy uczestnik wygra nagrodę rzeczową w konkursie, będzie musiał uiścić na rzecz organizatora kwotę należnego podatku i dopiero po dopełnieniu tego obowiązku będzie mógł otrzymać swoją nagrodę.

§ 5

Tajemnica konkursu

Każdy Uczestnik Konkursu jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy wiadomości, jakie uzyska w związku z udziałem w Konkursie. Obowiązek ten obejmuje wszystkie informacje, jakie uzyska Uczestnik Konkursu, niezależnie od ich formy lub sposobu utrwalenia. Obowiązek ten obejmuje zakaz ujawniania informacji, a także zakaz skorzystania z nich w interesie własnym, bądź osoby trzeciej.

 

 

§ 6 

Zasady postępowania reklamacyjnego

 1. Reklamacje mogą być zgłaszane pisemnie za pośrednictwem poczty lub pisemnie bezpośrednio
  w Biurze Organizatora na adres wskazany w § 1 pkt 3 Regulaminu, w terminie 7 dni licząc od dnia zakończenia Konkursu. O prawidłowym wniesieniu reklamacji decyduje pocztowy lub potwierdzenie jej złożenia w biurze Organizatora.
 2. Każda reklamacja powinna zawierać następujące dane Uczestnika Konkursu:
 3. imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer telefonu kontaktowego składającego reklamację,
 4. powód reklamacji oraz treść żądania reklamacyjnego;
 5. Reklamacje rozpatruje Organizator. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje – zgłoszone
  w formie pisemnej, zawierające dane określone w § 6 pkt 2 Regulaminu;
 6. Postępowanie reklamacyjne trwa 3 (trzy) dni robocze. Zawiadomienie o wyniku reklamacji zostanie przesłane składającemu reklamację pocztą (listem poleconym) na adres wskazany w reklamacji. O zachowaniu trzydniowego terminu decyduje data nadania przesyłki przez Organizatora (data stempla pocztowego);
 7. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne, a wyczerpanie postępowania reklamacyjnego nie jest konieczne przed realizacją swoich roszczeń na drodze postępowania sądowego.

 

§ 7

Postanowienia końcowe

 1. Uczestnik dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Stratega CEE Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Wólczańska 125 zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 10 maja 2018r. Dz.U.2018 poz. 1000 oraz „RODO” (Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE). Dane osobowe to w szczególności imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, dane adresowe, udzielone opinie, informację, głos, wizerunek oraz inne treści przekazywane przeze mnie w trakcie rozstrzygania i przeprowadzania konkursu (dalej łącznie jako „Dane”), które zostaną utrwalone w formie nagrania audiofonicznego i/lub audiowizualnego.
 2. Uczestnik Konkursu poda Organizatorowi dobrowolnie swoje dane osobowe obejmujące imię, nazwisko, wiek, miejsce zamieszkania, e mail, dane kontaktowe Uczestnika, co stanowi warunek wzięcia udziału w Konkursie.

Administratorem danych jest Stratega CEE Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (90-521), przy ulicy Wólczańskiej 125, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIESCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO, pod nr KRS 0000541582, NIP 7692223109, REGON 360412382. Z Administratorem danych można skontaktować się telefonicznie pod numerem 48 (22) 275 56, pod adresem e-mail: inspektor@stratega.pl lub pisemnie przesyłając korespondencję na adres siedziby spółki.

 1. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na udostępnienie przez Stratega CEE Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 125 a , 90-521 Łódź niezbędnych materiałów zgromadzonych do przeprowadzanie i rozstrzygnięcia konkursu tj. nagrań zawierających Dane (def. jw.) z zastrzeżeniem, że to nagranie będzie użyte, wyłącznie do celu wewnętrznego, obejmującego archiwizację oraz prawo wglądu do nagrania w celu weryfikacji niniejszego konkursu. Stratega CEE Sp. z o.o. przeprowadza konkursy na zlecenie polskich i zagranicznych klientów, w tym dla klientów spoza UE.

4.Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika postanowień Regulaminu Konkursu.

 1. Stratega CEE Sp. z o.o.zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie.
 2. Konkurs nie jest grą losową, ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych, (Dz. U. 2018 r., Nr 165 ze zm.).
 3. Dodatkowe informacje o Konkursie można uzyskać pod adresem e-mailowym rekrutacja@stratega.pl.
 4. Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora przez cały okres trwania Konkursu.
 5. Regulamin obowiązuje od 01.01.2021 roku.

____________________________________________
* – Informacjezmienne w zależności od charakterystyki ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­przeprowadzanego konkursu.